Parní čističe


Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zboží, které je dodávané firmou Ing. Radim Krejčí, Smikova 834/6, 198 00 Praha 9, IČO 13516469 (dále jen "Prodávající").

2. Tyto obchodní podmínky upřesňují vztah Prodávajícího a odběratele jeho zboží (dále jen "Zákazníka"). Zákazníkem může být fyzická osoba - nepodnikatel, fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a v souladu s ním jsou stanoveny i tyto obchodní podmínky. Proto i vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí platným zněním právních předpisů, a to občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

3. Předáním nebo odesláním závazné objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas se zněním těchto obchodních podmínek a všech jejich součástí platných v okamžiku provedení objednávky. Zároveň tím vyjadřuje souhlas s cenami, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. S těmito obchodními podmínkami včetně cenových má zákazník možnost se seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. Jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Prodávající a Zákazník mají možnost provést odchylná písemná ujednání zvláštních podmínek.

4. Objednávka zboží Zákazníkem vystavená musí být vytvořena v písemné podobě a doručena Prodávajícímu v tištěné podobě formou zaslání nebo osobního předání, nebo v elektronické podobě formou e-mailové zprávy. Dále musí splňovat minimální náležitosti v podobě přesné specifikace objednávaného zboží a počtu kusů, nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a doručení požadovaného zboží k Zákazníkovi a údaje o zvolené formě dodání a úhrady.

5. Nutné údaje v objednávce o Zákazníkovi, kterým je fyzická osoba - nepodnikatel, jsou jméno, příjmení, přesná doručovací adresa včetně PSČ. Pokud je Zákazníkem fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, jsou nutnými údaji obchodní jméno, fakturační adresa, dodací adresa (je-li odlišná od fakturační), IČO, případně DIČ, a údaj, zda Zákazník je nebo není registrovaným plátce daně z přidané hodnoty. Zákazník může uvést i další údaje o sobě nebo pro své potřeby, například číslo objednávky a objednávající osobu. Pro řádné a rychlé vyřízení objednávky je nutné uvést doplňující kontaktní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, případně telefonní číslo Zákazníka.

6. Zákazník v objednávce musí uvést jím zvolenou formu úhrady zboží. Prodávajícím akceptovanou formou úhrady je platba v hotovosti při osobním předání zboží, platba dobírkou při doručení zboží smluvním přepravcem, nebo bezhotovostní úhrada bankovním převodem před dodáním zboží. Případné jiné formy úhrady musí být předmětem samostatné dohody Zákazníka s Prodávajícím.

7. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Zákazníkovi k doplnění

8. Objednávka Zákazníka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího, které je Zákazníkovi doručeno na jím udanou e-mailovou adresu, nebo dodáním a převzetím zboží.

9. Prodávající spolu ze závazným potvrzením objednávky Zákazníka informuje e-mailem nebo telefonicky o předběžné době dodání zboží, která se obvykle pohybuje v rozmezí do 10 dnů od přijetí objednávky a v případě bezhotovostní úhrady před dodáním zboží je závislá též na termínu přijetí úhrady. V případě dohodnutého doručení zboží osobou pověřenou Prodávajícím Zákazník a Prodávající mohou dodatečně po vzájemné dohodě specifikovat místo a čas předání zboží, v případě doručení zboží smluvním přepravcem je tímto přepravcem obvykle Česká pošta, s.p. a případného jiného přepravce prodávající Zákazníkovi specifikuje před dodáním zboží.

10. Náklady na doručení zboží v rámci České republiky nese obvykle Prodávající a v odlišných případech je o nákladech Zákazník Prodávajícím předem informován. Těmito odlišnými případy může být zejména doručení náhradních dílů a dodatečného příslušenství, přičemž náklady na jejich doručení jsou uvedeny v samostatném ceníku náhradních dílů a dodatečného příslušenství.

11. Pokud kupní smlouva splňuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku charakter smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má Zákazník, kterým je fyzická osoba - nepodnikatel, právo od ní bez sankcí odstoupit do čtrnácti dnů od převzetí dodaného zboží, přičemž nepoškozené zboží a jeho součásti (příslušenství) musí být Prodávajícímu obratem zpětně doručeno a Prodávající nejpozději do 30 dnů dohodnutým způsobem Zákazníkovi vrátí odpovídající částku. Prodávající má v tomto případě právo na náhradu jím vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, například nákladů na poštovné vzniklé odesláním zboží.

12. Zákazník nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

13. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, je též upravena záručním listem dodaným spolu se zbožím a Zákazník reklamaci uplatňuje přímo u Prodávajícího. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

14. Záruční lhůta je stanovena na 24 měsíců, je-li Zákazníkem fyzická osoba - nepodnikatel, a na 12 měsíců, je-li zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel. Záruční lhůta začíná dnem doručení zboží. Dokladem k uplatnění záruky je kopie daňového dokladu. Záruka se nevztahuje na jakékoliv mechanické poškození výrobku, na poškození vzniklá během přepravy, na opotřebení provozem opotřebitelných součástí (zejména kartáčů), na poškození vzniklá nehodou z vyšší moci a na poškození vzniklá používáním přístrojů a příslušenství v rozporu s návodem k obsluze, který je součástí dodávky přístrojů.

15. Do záruční lhůty se nepočítá doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy Zákazník byl po skončení opravy povinen zboží převzít. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, záruční doba začne běžet znovu od data převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se nová záruční doba vztahuje pouze na tuto vyměněnou součást.

16. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené Zákazníkem komukoliv a na čemkoliv používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze.

17. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby nahrazení novými obchodními podmínkami. V případě jejich nahrazení bude stanoveno datum platnosti nových obchodních podmínek, které zpětně nebudou upravovat vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniklé před jejich platností.


Zpět